کلاس زبان زندگی-فرزند پروری

نام(Required)
تاریخ تولد(Required)
وضعیت تاهل
آدرس(Required)
آیا تاکنون در کلاس یا دوره دیگری شرکت داشته اید؟(Required)
متقاضی شرکت در کدامیک از کلاس های کهکشان خرد وخلاقیت هستید؟

کلاس خودشناسی_ خودآگاهی

نام(Required)
تاریخ تولد(Required)
وضعیت تاهل
آدرس(Required)
آیا تاکنون در کلاس یا دوره دیگری شرکت داشته اید؟(Required)